آموزش رایگان پایتون

Image
جلسه اول
1. What Is Programming
2. What is Python
3. Installing python